Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.

Phó Hiệu trưởng

Hứa Văn Út
Hứa Văn Út

Ngày sinh: 21/12/1979

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó Hiêu trưởng

Điện thoại riêng: 0902603342

Email liên lạc: utquangtrung@gmail.com

TRẦN MỸ DUYÊN
TRẦN MỸ DUYÊN

Ngày sinh: 17/8/1972

Điện thoại cơ quan: 0838490067