Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.

87