Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 7/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 294

Cuộc vận động hiến máu

  

UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 647/GDĐT

Tân Bình, ngày 03 tháng 5 năm 2019

      V/v vận động hiến máu

       tình nguyện năm 2019

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-TH và THCS.                 

 

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND-VX ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2019;

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vận động đội ngũ CB-GV-NV có đủ điều kiện về sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2019 với nội dung như sau:

1.Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện đến CB-GV-NV tại đơn vị. Vận động đội ngũ tích cực đăng ký tham gia hiến máu với túi máu loại 350ml và 450ml chiếm tỷ lệ trên 85% và trên 180 lượt người tham gia hiến máu theo chỉ tiêu giao.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ quận tổ chức ngày hiến máu tình nguyện trong toàn ngành giáo dục vào cuối tháng 8/2019. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau đến các trường.

3. Các trường lập danh sách CB-GV-NV tham gia hiến máu và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (cho Bs Hữu Nghị) từ nay đến hết ngày 10/8/2019 (theo mẫu dưới)

 

Stt

Họ tên

Năm sinh

Số ml máu hiến (250, 350, 450)

 

 

 

 

 

Đề nghị Hiệu trưởng và Hội Chữ Thập Đỏ các trường tích cực vận động đội ngũ tham gia hiến máu tình nguyện theo hướng dn./.

 

Nơi nhận:                                                                             KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- UBND quận (PCT/VX);

- Hội CTĐ quận;                                                                                                          (đã ký)

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                        

                                                                                               Nguyễn Thị Thanh Xuân                                                                                                      

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87