Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Nội dung ôn tập tại nhà

87