Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
KHỐI 6KHỐI 7
KHỐI 8KHỐI 9

88