Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Điện thoại:  028.38490067

Email: thcs.ngoquyen.97truongchinh@gmail.com

Hiệu trưởng: 

Điện thoại : 

Email:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích